พระราชทานเครื่องราชฯแก่ชาวต่างประเทศ 3 ราย หลังบริจาคทุนการศึกษา 51 ทุน

ข่าวล่าสุด

20 พ.ย.2564 – เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ ในฐานะที่ได้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย โดยเป็นผู้ริเริ่มให้มีการมอบทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษาแพทย์สตรีในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการลดการขาดแคลนแพทย์ในชนบท โดยเริ่มมอบทุนการศึกษาอ่านนิยายออนไลน์ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบันนับเป็นผู้มีคุณูปการต่อกระทรวงสาธารณสุขและประชาชนชาวไทย จำนวน ๓ ราย เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. นายจอร์จ นิโคลัส คิวเรอบี(Mr. George Nicolus Curuby) บริจาคเงิน จำนวน ๒,๕๒๘,๑๑๓.๖๖ บาท เป็นทุนการศึกษา จำนวน ๘ ทุน

๒. นายเชลดัน เอ็ม สโตน (Mr. SheldonM Stone) บริจาคเงิน จำนวน ๑๐,๓๒๐,๗๖๑ บาท เป็นทุนการศึกษา จำนวน ๒๑ ทุน

๓. นางซินเทีย สโตน (Mrs. Cynthia Stone) บริจาคเงิน จำนวน ๑๐,๓๒๐,๗๖๑.๒๑ บาท เป็นทุนการศึกษา จำนวน ๒๒ ทุน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี